Dnes až 30% sleva na plakáty
Platí pro objednávky nad 799 Kč.

www.gallerix.cz je spravován a řízen společností Gallerix AB. Společnost je registrována ve Švédsku pod číslem organizace SE556775939301. Sídlo společnosti Gallerix se nachází v Västergatan 6D, 352 30 Växjö, Švédsko.

Společnost Gallerix poskytuje přístup na www.gallerix.cz (dále nazýván "tento web"). Všechny naše produkty a služby se prodávají v souladu s podmínkami a ustanoveními uvedenými na této stránce.

Před použitím webu si důkladně přečtěte pravidla a podmínky. Používáním této webové stránky, plně souhlasíte s jejími pravidly a podmínkami.

 

1. Váš účet
Při používání tohoto webu nesete odpovědnost za uchování uživatelského jména a hesla účtu v tajnosti a za zabránění ostatním v získání přístupu k informacím na Vašem účtu. Nesete odpovědnost za všechny události, ke kterým na Vašem účtu dojde, a při používání hesla. Zavazujete se, že podniknete nezbytné kroky k utajení hesla a informací na účtu. Pokud máte podezření, že ostatní mohou znát nebo používat Vaše heslo, musí se nám to oznámit.

Ujistěte se, že všechny informace, které nám poskytnete, jsou správné a kompletní. 

Společnost Gallerix bude prodávat pouze těm, kteří jsou schopni platit kreditní kartou nebo fakturou. Osoby mladší 18 let mohou zadat objednávky pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

Společnost Gallerix si nárokuje právo kdykoliv odmítnout přístup na tuto webovou stránku, uzavřít účet, smazat nebo změnit obsah nebo zrušit objednávky. Pokud je objednávka zrušena, zákazník nenese odpovědnost za žádné platby.

 

2. Důvěrnost
Přečtěte si naši důvěrnost, pokud chcete další informace o způsobu, jakým zabezpečujeme osobní informace. Zde si také můžete přečíst pravidla a podmínky vztahující se na tuto webovou stránku.

 

3. Přístup na webovou stránku
Snažíme se, abychom tento web neustále udržovali přístupný, bez jakýchkoliv přerušení a aby všechny převody probíhaly bez selhání. Vzhledem k povaze internetu nelze poskytnout žádné záruky. Přístup na tuto webovou stránku může být kdykoliv omezen nebo odepřen z důvodu oprav, údržby nebo implementace nových funkcí nebo služeb. Snažíme se o to, abychom se takovým přerušením vyhnuli nebo je omezili na minimum.

 

4. Povolení k přístupu na webovou stránku
Společnost Gallerix uděluje přístup k omezenému osobnímu používání tohoto webu. Tato oprávnění Vám nedávají právo stahovat obsah (kromě funkcí mezipaměti) nebo měnit jakékoliv části webových stránek bez písemného povolení ze strany Gallerix. Jakékoliv udělené povolení nezahrnuje prodej ani komerční použití tohoto webu nebo jejího obsahu, včetně shromažďování a používání sortimentu, popisů ani cen. Tato webová stránka nebo její části nesmí být nikdy reprodukovány, duplikovány, kopírovány, znovu prodávány, navštěvovány nebo použity ke komerčním účelům bez písemného povolení.

 

5. Omezení
Nikdy nesmíte použít žádný druh rámu ke skrytí značek, log nebo jiného druhu obsahu (včetně obrazů, vzhledu stránky, textu nebo informací) od společnosti Gallerix bez písemného povolení. Nikdy nesmíte používat metatagy nebo "skrytý obsah" spolu s názvem naší společnosti, ochrannými známkami, názvy produktu nebo značky. Jakékoliv neoprávněné použití tohoto webu činí neplatnými všechna předchozí oprávnění, povolení a licence udělené společností Gallerix.

Nikdy nesmíte používat žádná loga, značky nebo obrazy chráněné autorskými právy nebo značky zobrazené na tomto webu jako součást odkazu bez písemného povolení uděleného společností Gallerix.

Nikdy nesmí používat tyto webové stránky způsobem, který by mohl vést k přerušení, poškození, zhoršení nebo selhání tohoto webu nebo k zabránění přístupu na tento web.

Nikdy nesmíte používat tento web:

- při jakémkoliv druhu zamýšleného podvodu, při jakémkoliv druhu trestní činnosti nebo jiného nelegálního použití.
- k odesílání, používání nebo opětnému používání jakéhokoliv materiálu, který je neoprávněný, urážlivý, pomlouvačný, odpudivý nebo výhružný.
- které uráží autorská práva, značky, důvěrné informace nebo jiná práva nebo které nějakým způsobem může být škodlivé pro třetí stranu.
- které spočívají nebo obsahují virus, politické názory, komerční názory nebo spam.
- k způsobení újmy, nepohodlí nebo zbytečné úzkosti.

 

6. Autorské právo, právní prohlášení a práva k databázi
Celá tato webová stránka a veškerý její obsah (text, vzhled stránky, obrázky, loga, symboly a software) patří společnosti Gallerix nebo našim poskytovatelům obsahu. Veškerý obsah je chráněn evropským a mezinárodním právem a zákony.

Veškerý software na této webové stránce patří společnosti Gallerix nebo našim poskytovatelům a je chráněn evropským a mezinárodním právem a zákony.

Nikdy nesmíte stahovat nebo znovu používat části těchto webových stránek bez písemného povolení uděleného společností Gallerix. Nikdy nesmíte používat dolování dat, roboty nebo nástroje a/nebo software pro sběr dat nebo používání signifikantních částí tohoto webu. Nikdy nesmíte vytvářet nebo publikovat vlastní databázi, která obsahuje části těchto webových stránek (včetně našich produktů a cen).

Další informace naleznete níže v části Právní záruka.

 

7. Právní záruka
Domény www.gallerix.com a www.gallerix.cz jsou spravovány a vlastněny společností Gallerix AB.

 

8. Zákaznická smlouva
Po zadání objednávky na této webové stránce Vám bude zasláno potvrzení prostřednictvím e-mailu. Tento e-mail potvrzuje, že Vaše objednávka byla přijata, a obsahuje všechny potřebné informace týkající se objednávky. Objednávka nám říká, že si chcete koupit určitý výrobek. Váš nákup je schválen z naší strany tím, že Vám produkt zašleme. Při zadávání objednávky je uzavřena smlouva mezi Vámi a společností Gallerix. Společnost Gallerix je právoplatným vlastníkem výrobku až do té doby, než bude provedena úplná platba a společnost Gallerix tuto platbu obdrží.

Společnost Gallerix má právo zadržet objednávku pro bezpečnostní ověření. Gallerix souhlasí s evropskými a mezinárodními právy a normami.

 

9. Změny služby nebo přidání podmínek
Nárokujeme si právo kdykoliv provést změny na této webové stránce, jejích zásadách, pravidlech a podmínkách. Používání této webové stránky a kterékoliv zadané objednávky se řídí pravidly a podmínkami, které jsou zveřejněny, a tím pádem jsou v danou dobu platné.

 

10. Události mimo naši kontrolu
Podle těchto pravidel nemůže být společnost Gallerix odpovědná za zpoždění nebo nedostatky v našich závazcích v případě, že je zpoždění nebo nedostatky v našich závazcích způsobeno událostí mimo naši kontrolu. Tato pravidla nemají vliv na Vaše zákonná práva.

 

11. Limit odpovědnosti
Pokud tato pravidla nedodržíte a společnost Gallerix nepodnikne žádné kroky, stále máme právo na reklamaci nebo nároky, pokud tato pravidla v druhém bodě nebudete dodržovat.

 

12. Jurisdikce a soud
Používání této webové stránky, každá objednávka zadaná prostřednictvím této webové stránky a její pravidla a podmínky se řídí evropským právem a je považováno za místo konání v rámci Evropské unie. Souhlasíte, stejně jako společnost Gallerix, s dodržováním evropských práv a zákonů.

Tyto podmínky nemají vliv na Vaše zákonná práva.

 

© Gallerix 2021. Všechna práva vyhrazena.